Polityka prywatności

Kim jesteśmy

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Thrift Store (™) firma nierejestrowana należąca do Maksymiliana Oreł
 2. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
  https://thriftstore.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Maksymiliana Oreł
 3. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  a. Serwis: serwis internetowy https://thriftstore.pl
  b. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  c. Właściciel: Thrift Store Maksymilian Oreł
  d. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu
  końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania
  stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny
  serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na
  urządzeniu końcowym oraz numer;
 4. Celem Polityki jest w szczególności:
  a. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w
  Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa
  telekomunikacyjnego;
  b. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie
  odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących
  przepisach prawnych.
 5. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących
  Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz
  usług.
 6. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych
  przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 7. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  a. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907
  t.j. ze zm.);
  b. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
  U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o
  ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z
  przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników
  przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia
  innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w
  szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów
  i innych osób, których dane dotyczą;
  b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
  nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
  których są przetwarzane;
  d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
  dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
  dane te są przetwarzane;
  f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
  osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
  pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające
  ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu,
  kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
  fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych,
  technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności
  Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na
  zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi
  zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci
  telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje
  dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom,
  których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w
  tym osobom tym przysługuje:
  a. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  b. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  c. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania,
  uaktualniania, prostowania, usuwania;
  d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  e. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych
  celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym
  poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim
  przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby
  personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie
  informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu
  wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony
  poprzez wysłanie wiadomości na adres sklepu: [email protected]
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie
  upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z
  której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia
  odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel
  stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a
  zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji
  działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  b. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie
  urządzenia końcowego Użytkownika,
  c. tworzenia statystyk,
  d. utrzymania sesji Użytkownika,
  e. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy
  korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej
  efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela,
  oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym,
  służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa)
  wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym
  Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
  dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki
  sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje
  szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących
  oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
  gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może
  spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji
  przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści
  zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga
  logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu
  końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne
  zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie
  powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub
  oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych
  technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem
  25.03.2021r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem
  nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.